Privacy

www.christelijkekunst.org, gevestigd aan Joliotplaats 494, 3069 TN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze website is een samenwerking van Continental Sound en Christian Artists en de NTR/NRM ter promotie van de leden/aangeslotenen.

Contactgegevens:

www.christelijkekunst.org Joliotplaats 494, 3069 TN Rotterdam 0104212592

Leen La Rivière is de functionaris gegevensbescherming van www.christelijkekunst.org. Hij is te bereiken via leen@continentalart.org

Persoonsgegevens die wij verwerken:

www.christelijkekunst.org verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboorte datum, man/vrouw, website(indien aanwezig), banknummer(van abonnee’s,leden), Dit alles in de database (en onzichtbaar en onbereikbaar voor publiek). En op deze website een tekst + foto aangeleverd door de leden zelf Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leen@continentalart.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

www.christelijkekunst.org verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: vastleggen wie activiteiten bezoeken c.q. informatie aan te vragen met het doel hen in het vervolg over nieuwe activiteiten en/of producten te informeren. De teksten over de aangesloten leden op de website staan daar als hulp en promotie voor die leden zelf. Het is een benefit voor aangesloten leden

Geautomatiseerde besluitvorming:

www.christelijkekunst.org neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.christelijkekunst.org) tussen zit.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

www.christelijkekunst.org bewaart de gegevens zo lang als de leden zelf beslissen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

www.christelijkekunst.org verstrekt GEEN gegevens aan derden. Daar kan alleen van afgeweken worden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

www.christelijkekunst.org gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Continental Sound en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leen@continentalart.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. www.christelijkekunst.org wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

www.christelijkekunst.org neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via leen@continentalart.org.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • website
 • foto
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw profielopgave voor deze website , in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

www.christelijkekunst.org bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan u zelf opgeeft; om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld c.q. zelf opgegeven heeft. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens : Bewaartermijn minimaal op basis van uw opdracht/opgave; Reden: deze promotiewebsite kan alleen maar zijn werk doen op basis van het feit dat leden/aangeslotenen zelf hun informatie bekend willen maken en voor het toesturen van aanvullende informatie, nieuwe informatie, seminars en/of producten